Rakennus­insinööri­liiton (RIL) uudet veden ja kosteuden­eristys­suositukset ja -ohjeet (107-2022)

Rakennemuutoksen lähtökohtana on Rakennusinsinööriliiton (RIL) uudet veden- ja kosteudeneristyssuositukset ja -ohjeet (107–2022). Ne perustuvat Tampereen yliopiston professori Juha Vinhan johtamiin rakennusfysiikan tutkimuksiin, jotka on tehty pahimman ilmastonmuutosskenaarion mukaisesti. Oletuksena on, että globaalit hiilidioksidipäästöt eivät käänny laskuun vielä vuoteen 2100 mennessä. Rakennuksen käyttöiälle ei ole olemassa mitään virallisia määräyksiä. Yleisesti rakennuksille määritellään 50 vuoden käyttöikä. Tässä selvityksessä käyttöikätavoitteita pidennetään 100 vuoteen energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen perusteella.

RIL 107 julkaisussa esitettyjen ohjeiden ja suositusten tavoitteena on myös parantaa veden- ja kosteudeneristyksiin liittyvän suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon laatutasoa. Ohjeessa esitetyt toiminnalliset, rakenteelliset ja työhön liittyvät suositukset sekä tuotteilta ja tarvikkeilta edellytettävät ominaisuudet on pyritty esittämään kunkin ajanhetken parhaan tietämyksen ja hyvän rakentamistavan mukaisena.

Ohjeen rakenne on pyritty selkeyttämään ja näin helpottamaan käyttöä. Tavoitteena on rakenteiden kosteusteknisen toiminnan laatutason parantaminen. Vaipan sisäpinnan ilmatiiviyden tärkeys sekä vaipan ulkopinnan kuivumismahdollisuus on tuotu korostetusti esille samoin kuin ratkaisujen varmatoimisuus ja kosteuden sietokyky.

Julkaisussa on pyritty kautta linjan suosittelemaan vikasietoisia ratkaisuja, joissa suunnittelussa, rakentamisessa, huollossa ja käytössä ilmenevät vähäisimmät virheet ja puutteet eivät vielä johda rakenteiden haitalliseen vaurioitumiseen. Ohje antaa myös mahdollisuuksia uusien veden- ja kosteudeneristysratkaisujen kehittämiseen.

Ohjeen päivityksestä on vastannut RILin kokoama rakennusalaa monipuolisesti tunteva ryhmä asiantuntijoita, minkä lisäksi laajalta valtakunnalliselta lausuntokierrokselta saadut kommentit ovat antaneet arvokasta palautetietoa ohjeen viimeistelyä varten. Julkaisu korvaa ohjeen RIL 107-2012 ja sen käyttöönottoa suositellaan välittömästi alkavissa uudisrakennus- ja korjaushankkeissa.

Kosteusteknisessä suunnittelussa otetaan huomioon myös ennustetun ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen olosuhteisiin määriteltyjen rakennusfysikaalisten mitoitusvuosien avulla. Tarkemmat rakennusfysikaaliset laskentatarkastelut on suositeltavaa tehdä vähintään vuoden 2080 ilmastoa vastaavissa olosuhteissa, jotta laskelmiin saadaan tarvittava lisävarmuus.

Ilmastonmuutoksen ennustetaan tuovan mukanaan märkiä syys- ja talvijaksoja sekä sään ääri-ilmiöitä. Myös tulvien arvioidaan lisääntyvän. Ilmastonmuutos lisää rakenteiden kosteusrasitusta. Lämmöneristyksen lisäyksen myötä rakennuksen rungossa (vaipparakenne) tapahtuu kosteusteknisten olosuhteiden muutoksia. Ne ovat yksi syy rakennusalaa vaivanneisiin home- ja kosteusongelmiin.

Rakennustuotteiden valinnassa otetaan huomioon käyttöympäristön olosuhteet ja käyttötavat ja tarvittaessa suunnitelmissa huomioidaan myös rakennustuotteiden vaatimat asennusolosuhteet. Huomioon otettavia materiaaliominaisuuksia ovat mm. vesihöyrynläpäisevyys, kapillaarisuus, kosteudensitomiskyky, homehtumisherkkyysluokka, materiaalin kestävyys lämpötilan, kosteuden, säteilyn, tuulen ja mekaanisten kuormien rasituksia vastaan niitä asennettaessa ja niiden koko käyttöiän tai suunnitellun huolto- ja käyttövälin ajan.

Rakennustuotteilla on tuotteille ja niiden käyttöolosuhteille ominaiset käyttöiät. Tuotteiden käyttöiät voivat olla lyhyempiä kuin rakennuksen tai rakennusosan käyttöikätavoite, jolloin tuotteita voidaan joutua uusimaan tai korjaamaan rakennuksen käyttöiän aikana. Rakenteen sisään jäävien rakennekerrosten tulee käyttöikänsä puolesta täyttää vähintään pintarakenteen käyttöikätavoite.
Lisäksi rakennuksen elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen tarkasteluun on kiinnitettävä huomiota rakenteita suunniteltaessa.

Tekstilainaus: RIL 107-2022 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet – RIL Kirjakauppa, Luku 1.4., ss.14-15.