Asiakas- ja markkinointi­rekisterin tietosuoja­seloste

Viimeksi päivitetty 14.7.2023

Evästeasetukset >>

Tietosuoja­seloste

Tämä on Kannustalo Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 artiklan mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kannustalo Oy
Y-tunnus: 1642109-6
Osoite: Turkistie 2, 69100 Kannus
Puhelin: 06 874 1200 (vaihde)

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Minna Herlevi, kehitysjohtaja
Osoite: Turkistie 2, 69100 Kannus
s-posti: etunimi.sukunimi@kannustalo.fi

3. Rekisterin nimi

Kannustalo Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraavilla oikeusperusteilla:

 1. rekisteröidyn tekemien tiedustelujen, tarjouspyyntöjen, uutiskirjeiden, tuotteiden ja palvelujen tilausten ja muiden sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä
 2. rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täytäntöön paneminen
 3. asiakassuhteeseen perustuva rekisterinpitäjän oikeutettu etu
 4. oikeutettu etu suoramarkkinointiin
 5. kansalliseen lainsäädäntöön perustuvien rekisterinpitäjän velvollisuuksien hoitaminen
 6. rekisteröidyn suostumus silloin, kun se on tarpeen
  1. sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämistä varten
  2. tietojen keräämiseksi rekisterinpitäjän verkko- ja mobiilipalvelujen käytöstä evästeiden, mainontatunnisteiden tai muiden vastaavien teknisten seurantakeinojen avulla tämän selosteen mukaisiin tarkoituksiin
  3. muusta lain vaatimasta syystä

Henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen välisen asiakas- ja sopimussuhteen luominen, hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen
 • Tuotteiden ja palveluiden markkinointi, tarjoaminen, tuottaminen ja kehittäminen
 • suoramarkkinointi rekisteröidyn antamien suostumusten ja kieltojen mukaisesti
 • luottotietojen tarkastaminen, laskutus sekä maksujen valvonta ja perintä
 • asiakasviestintä, mukaan lukien palaute- ja asiakastyytyväisyyskyselyt
 • kirje-, puhelin- ja sähköinen suoramarkkinointi ja verkko- ja mobiilimainonta sekä niiden kohdentaminen
 • mielipide- ja markkinointitutkimusten toteuttaminen
 • markkinointikilpailujen ja -arvontojen järjestäminen
 • liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden suunnitteleminen ja kehittäminen
 • analysointi, profilointi, segmentointi ja tilastointi edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten
 • muut rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen edellyttämät tehtävät
 • kolmansien osapuolten / alihankkijoiden kanssa solmittujen sopimusten toimeenpano
 • Mikäli Rekisteröity luovuttaa meille asiakasviestinnän yhteydessä sähköiset yhteystietonsa, kuten sähköpostiosoitteensa, katsomme, että hän on antanut yksiselitteisen suostumuksensa kohdistaa häneen yllä kuvattua viestintää myös sähköisiä kanavia hyödyntäen.
 • Yksittäisten, ennakolta yksilöityjen ja lyhytaikaisten kampanjoiden tarkoituksiin tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista voidaan informoida lisäksi kampanjakohtaisilla rekisteriselosteilla. Kampanjoiden puitteissa kerätyt tiedot hävitetään välittömästi niiden kampanjaan liittyvän käyttötarkoituksen lakattua.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja rekisterinpitäjän potentiaalisista asiakkaista, asiakkaista ja entisistä asiakkaista. Rekisteröitäviä tietoja ovat:

 1. Asiakkaan perustiedot: Etu- ja sukunimi, henkilötunnus, syntymävuosi, ikä, sukupuoli, arvo tai ammattinimike, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja toivottu yhteydenottotapa
 2. Asiakkaan ilmoittama tieto projektista: suunniteltu rakentamisvuosi, tontin omistaminen, tontin sijainti, tontin ominaisuudet, rakennustyyppi, suunniteltu rakennuksen koko ja rakentamisen budjetti, rakennushankkeen ajankohta
 3. Mielenkiinnon kohteet ja muut asiakassuhteen aikana annetut asiakassuhteen kannalta relevantit tiedot
 4. Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 5. Asiakashistoria: asiakkuuteen liittyvät tiedot, tuotteiden sopimus- ja toimitustiedot, asiakaspalautteet ja reklamaatiot, vastaukset asiakas- ja markkinatutkimuksiin; muut yhteydenotot; laskutus-, maksu- ja perintätiedot sekä luottokelpoisuutta koskevat tiedot
 6. Sähköisten palveluiden käyttötiedot: tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus; palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot; sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt rekisterinpitäjän sivustolle, selatut sivut, laitteen malli, selaimen versio, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä;
 7. Analytiikka ja profilointi: Edellä kuvattujen tietojen, sekä säännönmukaisista tietolähteistä kerättyjen luokitus yms. tietojen analysoinnin ja profiloinnin perusteella muodostetut asiakas-/käyttäjä ja markkinointisegmentit ja profiilit
 8. Henkilötunnusta käsitellään vain laissa sallituissa tarkoituksissa, kun rekisteröidyn yksilöiminen on tärkeää, esim. asuntokaupassa ja vuokrauksessa, luotonannossa tai saatavan perimisessä.
 9. Suoramarkkinoinnissa potentiaalisille ja entisille asiakkaille käytetään vain perustietoja (henkilötunnusta lukuun ottamatta) sekä markkinointitietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään palveluiden ja verkkosivuston käytön yhteydessä, yhteydenottopyynnön tai muun lomakkeen täytön, sopimuksen solmimisen tai muun henkilökohtaisen, sähköisen tai puhelinasioinnin yhteydessä tai markkinointiarpajaisiin ja – kilpailuihin sekä taloesittelyihin ja muihin tapahtumiin osallistumisen yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, luottotietorekisteristä, suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille tahoille paitsi, jos se on välttämätöntä rekisterinpitäjän lakisääteisten tai sopimukseen perustuvien velvollisuuksien täyttämiseksi.

Rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää alihankkijoita palvelujensa tarjoamisessa ja toteuttamisessa. Näitä alihankkijoita ovat esimerkiksi edustajat, aliurakoitsijat, ICT-, markkinointi- ja viestintäpalvelujen tuottajat. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi. Nämä alihankkijat käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun rekisterinpitäjän ohjeiden ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii sopimusteitse, että henkilötietoja käsitellään lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos tietojen siirto on kuitenkin tarpeellista, rekisterinpitäjä varmistaa, että EU komissio on hyväksynyt kohdemaan tai siirronsaajan tietosuojan tason asianmukaiseksi tai sopimalla siirrosta EU komission hyväksymillä vakiosopimuslausekkeilla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Paperitulosteena oleva aineisto säilytetään lukittavissa tiloissa, joihin on rajattu pääsy.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen päättymisen jälkeen, kunnes takuuvelvoitteet ja muut osapuolten väliset sopimukseen ja lainsäädäntöön perustuvat velvollisuudet on suoritettu ja lainsäädännössä, esim. asuntokauppa-, kuluttajansuoja-, kirjanpitolaissa määritellyt säilytysajat ja vastuuajat ovat päättyneet.

Rekisterinpitäjä voi asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilyttää anonymisoituja tietoja sekä suoramarkkinointitarkoituksiin rekisteröidyn edellä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä perustietoja (henkilötunnusta lukuunottamatta) ja markkinointitietoja.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista, peruuttaa antamansa suostumukset sekä tehdä kantelu henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Edellä mainitut pyynnöt ja kiellot voidaan tehdä kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti. Tietosuojan varmistamiseksi asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.